top of page
Tennis 3.jpg
 • Instagram
 • Facebook

LID WORDEN & TARIEVEN

De jaarlijkse lidmaatschap periode loopt van 1 januari tot 31 december. Indien je wil blijven tennissen en genieten van bovenstaande voordelen moet je het lidmaatschap jaarlijks zelf vernieuwen.

afbeelding_2023-11-22_114541263.png

*Wanneer je een abonnement wil voor tennis en padel -, kan je kiezen voor een combi-abonnement. Dit moet je samen op hetzelfde moment betalen anders geldt het niet. Je kan dus niet genieten van een Combi-abonnement wanneer je in december je lidgeld voor padel en in maart voor tennis betaalt.

Tennis bal rechthoek.webp

WINTERTENNIS

Zeven indoor-terreinen – 6 kunstgravel terreinen en 1 hardcourt terrein garanderen niet alleen zekerheid tijdens het winterseizoen voor de talrijke winter-abonnees, maar zorgen eveneens voor een aangenaam onderkomen bij slechte weersomstandigheden tijdens het zomerseizoen. interclub of tornooien.

Alle terreinen worden door onze technische staf deskundig onderhouden waardoor GTT haar speelsters en spelers in optimale omstandgheden kan laten tennissen.

Gebruik van de indoorterreinen

Leden en niet-leden kunnen gebruikmaken van de terreinen in de tennishal mits betaling (zie reglementen verder).

Tijdens het zomerseizoen moet men reserveren en betalen per keer dat men wil spelen.
Tijdens het winterseizoen heeft men de bijkomende mogelijkheid om een abonnement te nemen waarbij een winteruur vast gereserveerd wordt tijdens alle weken van het winterseizoen. De uren waarvoor geen abonnementreservatie bestaan staan ter beschikking voor losse reservatie en worden geafficheerd op de website.

Behalve voor de abonnementen moet elke reservatie van een terrein in de hal op voorhand vastgelegd worden via online reservatie. Klik op de Homepage op "Terreinreservstie"

Tarieven

VERZEKERING

GTT vzw heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen. Elk lid dat bij GT Tessenderlo vzw is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering. Hieronder vindt u alle informatie over deze polis sportongevallen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

1.1 De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van:

 • de bij de GTT VZW aangesloten clubs;

 • het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials;

 • de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringsnemer;

 • de spelers en de scheidsrechters;

 • de ouders van minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk worden gehouden

Het betreft een dekking voor alle materiële en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten:

 • kampioenschappen en tornooien;

 • vriendschappelijke en andere wedstrijden;

 • andere activiteiten zoals feesten voor de leden, bals, e.d.

1.2. Is o.m. uitgesloten van de dekking burgerlijke aansprakelijkheid:

 • schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16 jaar oud welke schade heeft veroorzaakt met opzet en elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap;

 • schade aan materieel, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de leden behalve van scheidsrechters en officials in functie.

1.3. Verleende waarborgen:

 • lichamelijke schade : 5.000.000 euro

 • materiële schade : 620.000 euro

Burgerlijke en strafrechterlijke verdedigingskosten

Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking, neemt hij de verplichting op zich de verdedigingskosten op zich te nemen uit hoofde van iedere burgerlijke of strafrechterlijke rechtspleging tegen de clubs of de leden.
De dekking betreft kosten van advocaat, experts en procedure. Zij is beperkt tot 12.500 euro.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen

1.4. Omschrijving van het verzekerde ongeval
Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, ” een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer “. 
Zijn alzo o.m. verzekerd:

 • ziekte of infectie ten gevolge van het ongeval;

 • zonnesteek;

 • beten van dieren of insecten;

 • gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plots manifesteren zoals hernia’s, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, verstuikingen, enz…

1.5. Gedekte kosten

 • tandprothese : met een maximum van 500 euro per ongeval en 125 euro per tand ;

 • apothekerskosten en kosten van gipsen met een maximum van 620 euro ;

 • begrafenis ;

 • vervoer van het slachtoffer.

De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.

1.6. Vaste vergoedingen
In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde activiteiten de dood wordt veroorzaakt of een invaliditeit, verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal:

 • in geval van overlijden binnen de drie jaar na het ongeval : 7.500 euro;

 • in geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de normale beroepsbezigheden : 25 euro per dag tot twee jaar na het ongeval bij werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de RIZIV-wetgeving;

 • in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar, wordt een kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50 %: 15.000 euro en boven de 
50 %: 30.000 euro.

1.7. Uitsluitingen
Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking door het slachtoffer of de schade aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.

TRANSFER AANVRAGEN

Tennisspelers die interclubwedstrijden willen spelen bij een andere club kunnen hiervoor actie ondernemen via Tennis Vlaanderen. Heb je effectief als speler aan de voorbije interclubcompetitie deelgenomen en wil je niet meer op de nieuwe interclubinschrijvingslijst voorkomen, moet je dit tijdig melden.

Procedure

Elektronisch

Via www.tennisvlaanderen.be > Inloggen > Mijn dashboard

De speler dient ten laatste op 15 januari het elektronische invulformulier aan het algemeen secretariaat te Brussel toe te zenden. De speler ontvangt ter bevestiging van zijn transferaanvraag een e-mail. Tennis Vlaanderen zal op haar beurt de oude en nieuwe club op de hoogte brengen van de transfer.

bottom of page